Selecteer een pagina

Even kennismaken?

Even kennismaken

Vanuit Advicount B.V. staan wij graag naast onze klant. Persoonlijke advisering speelt daarbij een belangrijke rol. Naast het zakelijke aspect vinden wij de persoonlijke relatie met onze klanten belangrijk.

De eindverantwoordelijkheid is in handen van Martha van der Voort – de Haan AA.

Martha is accountant (AA) en belastingadviseur. Zij woont samen met haar gezin in Bant.  In haar vrije tijd is Martha actief op de racefiets, step en mountainbike. Daarnaast is Martha vrijwilligster en een van de oprichters van MTB-club Master of Trails.

Zie ook het artikel van de gemeente Noordoostpolder:

 https://ocnoordoostpolder.nl/bijzaak-december-2020/

Visie en Missie
Missie ADVICOUNT B.V.

Onze missie is het ontwikkelen van een duurzame relatie met klanten en medewerkers. Het anticiperen op situaties, door wederzijds begrip en inleving. Onze kernwaarden zijn: kwaliteit, betrokkenheid en ontwikkeling.

Visie ADVICOUNT B.V.

Advicount B.V. wil een discrete sparringpartner zijn voor klanten op administratief, fiscaal, salaris en bedrijfseconomisch gebied. Hierbij staan professionaliteit, inlevingsvermogen en een proactieve houding voorop. Advicount B.V. wil haar regionale positie de komende jaren verder uitdiepen.

Brancheorganisaties

Advicount B.V.  is aangesloten bij de NBA en het Novak, organisaties die de kwaliteit bij de aangesloten accountantskantoren en accountants te bevorderen.

 

 

Klachtenregeling

Melding van klachten buiten ons kantoor

Als kantoor willen wij klachten en vermeende schendingen zorgvuldig en zoveel mogelijk naar tevredenheid van de klager zelf afwikkelen. Indien de klager niet tevreden is met de afwikkeling van een klacht, kan deze zich melden bij:

  • De klachtencommissie van de NBA;
  • De Accountantskamer;
  • De Raad voor Geschillen.

 

De klachtencommissie van de NBA

Een klacht kan door een cliënt bij de klachtencommissie van de NBA worden gemeld wanneer deze gaat over de wijze waarop de accountant zich bij de uitoefening van zijn beroep ten aanzien van de cliënt heeft gedragen. Dat betekent dat niet iedereen kan klagen over feiten die hij of zij gehoord heeft. Dat kan wel bij de Accountantskamer. Bovendien mag de klacht niet over de hoogte van een declaratie gaan. Declaratiegeschillen kunnen aan de Raad voor Geschillen worden voorgelegd of aan de civiele rechter.

Bij de klachtbehandeling ligt de nadruk op het bereiken van overeenstemming.

 

De Accountantskamer

Indien een derde (cliënt, stakeholder, of andere derde) constateert dat ons kantoor in strijd met de wet- en regelgeving heeft gehandeld, kan deze een klacht indienen bij de Accountantskamer. De Accountantskamer behandelt klachten over het beroepsmatig handelen van een accountant en behartigt het belang van een goede uitoefening van het accountantsberoep.

De wet en het procesreglement van de Accountantskamer stellen een aantal voorwaarden aan het indienen van een klacht bij de Accountantskamer. Zo moet het klaagschrift ondertekend zijn en verder minimaal de volgende informatie bevatten:

  • De naam en het adres van klager;
  • De naam en het kantooradres en, indien bekend, het woon- en e-mailadres van de accountant op wiens gedraging de klacht betrekking heeft;
  • De feiten waarvoor een tuchtrechtelijke maatregel wordt gevraagd;
  • De datum waarop het handelen of nalaten van de betrokken accountant waarop de klacht betrekking heeft is geconstateerd;
  • De datum waarop of de periode waarin het handelen of nalaten van de betrokken accountant zich heeft voorgedaan.

Bij het klaagschrift dienen alle op de zaak betrekking hebbende stukken te worden meegestuurd.

De gedraging waarover wordt geklaagd mogen niet langer dan zes jaar geleden hebben plaatsgevonden. De gedragingen moeten bovendien niet langer dan drie jaar geleden zijn geconstateerd.

 

Raad voor Geschillen

Indien de cliënt een geschil heeft met ons kantoor of één van de accountants, kan deze het geschil voorleggen aan de Raad voor Geschillen. Het geschil moet schriftelijk, gemotiveerd en waar mogelijk, met stukken onderbouwd worden voorgelegd aan de secretaris van de Raad voor Geschillen.

 

Betrokkenheid bij tuchtrechtsgeding eindverantwoordelijke accountant

Indien een eindverantwoordelijke accountant betrokken wordt in een tuchtrechtsgeding door een ander dan de cliënt zelf (denk bijvoorbeeld aan een bank), dan dient de cliënt hierover zo snel mogelijk op de hoogte te worden gebracht. Ook dient de cliënt op de hoogte te worden gehouden met betrekking tot de behandeling (zowel procedureel als inhoudelijk) van de klacht.